Nieuws

Uitnodiging Introductiebijeenkomst Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

Namens de Stichting Leefbaarheid wil ik u hierbij van harte uitnodigen voor een introductiebijeenkomst op 6 november aanstaande.Het leefbaarheidsfonds, ontstaan uit het Aldersadvies en het daarop volgende kabinetsbesluit, is ondergebracht in een onafhankelijke stichting ‘Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven’. De oprichting van de stichting komt voort uit afspraken die zijn gemaakt tussen nationale en regionale overheden en Eindhoven Airport over de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthaven tot en met 2019. De stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van milieugerelateerde activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven Eindhoven.

De stichting heeft tot en met 31 december 2019 een vermogen van € 880.000,=, (“het leefbaarheidsfonds”) dat beschikbaar is gekomen door  bijdragen van het Rijk, de provincie, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport, elk voor  € 200.000,= , aangevuld met het resterend vermogen van de Stichting Milieufonds, dat als zodanig is opgehouden te bestaan.

Het fonds voorziet in financiële bijdragen aan (innovatieve) projecten van omwonenden die het milieu en het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven verbeteren. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dienen projecten te voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste daarvan zijn dat het project binnen de 20 Ke zone valt, het in samenwerking met omwonenden tot stand komt, toegankelijk is voor de omwonenden en een duidelijke meerwaarde heeft voor omwonenden. 

Tot op dit moment zijn er zeven projectaanvragen ingediend waarvan één project onlangs is gehonoreerd. Graag zou het bestuur meer projectaanvragen willen stimuleren en daarom hebben we onlangs het besluit genomen om de scope te verruimen. Daarnaast willen wij uw dorpsraad vragen ons hierbij te helpen. Als Dorpsraad Boskant weet u mogelijk al ideeën/projecten die leven in uw wijk en of er voldoende contact onderling is om tot gedragen initiatieven te komen. Sluit de procedure van het leefbaarheidsfonds voldoende aan bij de stimulering van wijk/burger initiatief?  Zouden we de procedure kunnen vereenvoudigen? Met andere woorden wat denkt u dat nodig is om de dorpsraden/omwonenden meer te betrekken bij het leefbaarheidsfonds?

Programma informatiebijeenkomst Eindhoven Airport

18.30 uur Inloop

19.00 uur Aanvang programma

20.30 uur Einde programma 

Locatie: La Place, eerste verdieping in terminal Eindhoven Airport, Luchthavenweg 25 

U kunt zich tot 1 november aanmelden via info@samenopdehoogte.nl  voor deze bijeenkomst. Wij hopen u op 6 november a.s. te begroeten in Eindhoven. 

Met vriendelijke groet,
Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven
Wim van den Goorbergh/voorzitter