Nieuws

Leefbaarheidsonderzoek 2019 Meierijstad

Meierijstad wil een gemeente zijn waar inwoners kunnen wonen en leven in een prettige en veilige omgeving. Om te weten waarop we samen – inwoners, gemeente en maatschappelijke partners – moeten inzetten om dit verder te verbeteren, is het goed om te weten hoe de leefbaarheid in Meierijstad er nu voor staat. Wat gaat er goed, waar liggen de verbeterkansen en in welke gebieden. De gemeente houdt daarom een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad.

 

Enquête

Bij 19.000 inwoners valt half september een brief op de mat met daarin een inlogcode die toegang geeft tot de enquête. Hierin wordt deze inwoners gevraagd wat zij vinden van hun eigen buurt. Aan de orde komen thema's zoals vervuiling, sociale contacten, onderhoud van wegen en groen, veiligheid, verlichting en de kwaliteit van voorzieningen.

 

De groep van zo’n 19.000 inwoners is een zogeheten ‘gecontroleerde (vooraf bepaalde) steekproef’, om zo een representatief beeld over alle gebieden te krijgen. Niet alle bewoners krijgen dus een enquête. De resultaten helpen mee om te bepalen waar en op welke onderdelen de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad verbeterd kunnen worden. Een hoge respons is dus belangrijk. Om dit te stimuleren worden 10 cadeaubonnen onder de deelnemers verloot van 40 euro.

 

De geënquêteerden hebben tot 2 oktober de tijd om de enquêtes in te vullen Dat kan online, maar er kan ook gratis een papieren versie aangevraagd worden. Companen, het bedrijf dat het onderzoek voor de gemeente uitvoert, heeft een helpdesk waar de geënquêteerden terecht kunnen met vragen. Mensen kunnen bellen naar 0800-2667263 (gratis) of mailen naar enqueteafdeling@companen.nl

 

De opgehaalde gegevens worden samen met cijfers en informatie die er al is bij de gemeente, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, politie etc. samengebracht in een leefbaarheidsmonitor. Deze monitor geeft op die manier een representatief beeld van de leefbaarheidssituatie van zo’n 40 gebieden in Meierijstad en is naar verwachting begin 2020 online te raadplegen. In diezelfde periode bespreekt de gemeente de uitkomsten van de meting ook samen met de wijk- en dorpsraden en de maatschappelijke partners.