Nieuws

Excursie uitleg herstelwerkzaamheden leembossen in Boskant en De Scheeken

De leembossen in de gebieden Boskant en De Scheeken hebben het moeilijk. Onder andere door verdroging. Steeds meer soorten begroeiing, die kenmerkend zijn voor de bossen op leemgrond, gaan hard achteruit. Sommige zijn zelfs al verdwenen. Om dit aan te pakken, gaat de gemeente samen met de Bosgroep Zuid Nederland vanaf dit najaar van start met een proefproject om deze leembossen te herstellen en toekomstbestendig te maken. Wilt u weten wat er gaat gebeuren? Op zaterdag 11 september is er een excursie om de werkzaamheden alvast toe te lichten. 

Aanmelden voor de excursie?

De excursie start om 13:00 uur aan de Broekdijk in Boskant, ter hoogte van het wandelpad door het bosgebied. Aanmelding is verplicht en kan tot 7 september via e-mail postbus@bosgroepzuid.nl of telefoonnummer 040-2066360. Bij uw aanmelding graag aangeven met hoeveel personen u komt. Bij grote belangstelling kan worden besloten om een extra excursie om 15.00 uur  te organiseren. Mocht dat het geval zijn, dan wordt u hier van te voren over geïnformeerd. 

Wat gaat er gebeuren en waarom is dat nodig?

Vanaf dit najaar staan er verschillende herstelmaatregelen ingepland. Eerst wordt er gewerkt aan een betere waterhuishouding in de gebieden. Om het water langer vast te kunnen houden en de grondwaterstand te verhogen, brengt een kraan extra grond op om watergangen, sloten en greppels ondieper te maken, te dempen of af te dammen. Hierdoor bouwen de gebieden in natte periodes een waterbuffer op, waardoor ze minder gevoelig zijn tijdens periodes van langdurige droogte. Daarna haalt de Bosgroep, om de bosstructuur, diversiteit en soortensamenstelling te verbeteren, een aantal bomen weg in enkele bospercelen in De Scheeken . Hierdoor kan er meer licht op de bodem komen en krijgen de blijvende bomen meer ruimte om uit te groeien tot sterke, vitale bomen met brede kronen. Ook worden er een aantal kleine open plekken voor nog meer lichtinval, zodat struiken, kruiden en belangrijke bosflora weer alle kansen krijgen. Ook in Boskant worden bomen gekapt. Dat gebeurt langs de randen van de bospercelen om paden, wegen en aangrenzende terreinen goed begaanbaar en veilig te houden voor bezoekers. Daarnaast worden enkele bomen en struiken weggehaald om een betere waterhuishouding mogelijk te maken. 

De effecten van alle maatregelen worden nauwgezet gevolgd en in kaart gebracht. Die kennis wordt gebruikt bij het herstel van andere leembossen. 

De gemeente en de Bosgroep hebben voor de aanplant van nieuwe jonge bomen en struiken bewust gekozen voor soorten die nu nog niet of nauwelijks voorkomen in de leembossen, maar die hier wel thuishoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de winterlinde, haagbeuk, veldesdoorn, zoete kers, Europese vogelkers en hazelaar. Hierdoor neemt de variatie en afwisseling toe en ontstaat een afwisselend en veerkrachtig bos. 

Planning werkzaamheden

De watermaatregelen en de kap van de bomen vinden dit najaar plaats. De aanplant volgt dan in de winter, wanneer de nieuwe jonge bomen in winterrust zijn. 

Veiligheid voorop

Tijdens werkzaamheden houden de uitvoerders zorgvuldig rekening met de dieren, beschermde planten en bezoekers in het gebied. In het najaar zijn er grote machines nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Die rijden ook over de paden. Uit veiligheidsoverwegingen zijn sommige paden daarom tijdelijk niet toegankelijk. Bezoekers worden vriendelijk verzocht de afzettingen te respecteren en niet over de afgesloten paden te lopen. 

Dit project is mede mogelijk dankzij de financiële steun van provincie Noord-Brabant