Nieuws

Stand van zaken Herinrichting Ritaplein e.o.

Zoals u weet is op 23 september 2013 het op deze site gepubliceerde ontwerp door een grote groep Boskanters enthousiast ontvangen.

Op die avond zijn ook Boskanters gevraagd om in een klankbordgroep zitting te nemen en voorstellen die door de gemeente / projectgroep (met vertegenwoordigers van Boskantse gemeenschap, basisschool en De Vriendschap) worden uitgewerkt, te beoordelen en verbetersuggesties aan te dragen.

Een behoorlijk aantal Boskanters heeft zich voor deze klankbordgroep aangemeld en inmiddels ook al een tweetal vergaderingen gehad waarbij 2 onderdelen zijn behandeld:

a. Inrichtingsplan Ritaplein

b. Mogelijkheden voor een gemeenschapsruimte cq maatschappelijke post (EHBO-gebouw is daarvoor in gedachten)

Na het laatste overleg met de klankbordgroep op 5-11-2013 (zie bij bovenstaand kopje dorpsraad / verslagen) zijn de volgende stappen gezet:

- Op 9-12-2013 zijn tijdens het overleg met de projectgroep de wensen/ideeën van de klankbordgroep doorgenomen.

- Werkafspraken zijn gemaakt over voortgang plannen voor Ritaplein en EHBO-gebouw.

Enige aandachtspunten:

Ad a. Ritaplein

- De voorgestelde wensen/ideeën door de klankbordgroep zijn overgedragen aan de gemeente voor verdere planuitwerking door de gemeente.

- Begroting wordt gemaakt om te kijken of de toegezegde subsidie voldoende is om alle ideeën uit te voeren.

- Check wordt uitgevoerd bij de provincie op subsidie-voorwaarden, omdat een aantal Boskantse wensen het plan duidelijk hebben veranderd (verbeterd vinden wij).

- Door de gemeente wordt gestreefd naar afronding plan in besluitvorming in de loop van maart 2014.

Ad b. Gemeenschapsruimte cq maatschappelijke post (EHBO-gebouw)

- Samen met Welzijn de Meierij is het gebouw beoordeeld op meervoudig gebruik voor ouderen, jongeren en diverse maatschappelijke organisaties.

- Met de gemeente is overleg gaande over kostenplaatje en subsidiemogelijkheden.

- Dorpsraad heeft de voorzetting van activiteiten voor de jeugd voorlopig onder haar hoede genomen (zie ook nieuwsflits 28/12). Diverse mensen uit Boskant hebben al positief gereageerd over toekomstige inzet/begeleiding jeugd.

- Met de gemeente is overleg geweest over mogelijkheden van toekomstig beheer / verbetering / exploitatie.

- O.a. Buurtvereniging Boskant-West en Beukenbuurt hebben positief gereageerd op het houden van activiteiten in het gebouw.

- Onderzocht wordt of Brabant Zorg een gedeelte wellicht gaat gebruiken om in de toekomst dichter bij de bewoners van Boskant een aanspreekpunt te zijn.