Nieuws

Onderhoudsplan SonnemansDriehoek in uitvoering

Direct na de aanleg van SonnemansDriehoek is een beheer- en onderhoudsplan opgesteld en aangeboden aan de dorpsraad Boskant.

Dorpsraad Boskant zal het terreinbeheer organiseren.

Het onderhoudsplan is geënt op een aantal uitgangspunten:

- zoveel mogelijk de natuurlijke ontwikkeling stimuleren en bijsturen als het nodig is.

- het buitenatelier van Theo door het jaar heen zichtbaar houden (doorkijkjes) vanaf de Boskantseweg, De Goeiendonk en het aanliggend fietspad.

- het binnenterrein, de heuvel en de wateroever beheren als bloemenweide

- het riet rondom de verhardingen kort houden i.v.m. beperking gevaar voor ingroei in de verharding.

Fried van den Brand (zie foto, bekend als promotor van de Salix alba Sint-Oedenrode en van de hoepelmakerij: http://home.kpn.nl/salix-alba.f.vd.brand)heeft zich aangemeld als degene die de natuur en het groen zal onderhouden, hij wordt daarbij ondersteund door vrijwilligers.

Je moet daarbij denken aan het maaien en afvoeren van het maaisel van de bloemenweide in juli (dit jaar echter later omdat de natuur later is en de bloemen nog niet uitgebloeid zijn) en nog een keer in september.

Een aantal delen van de rietvegetatie wordt slechts 1 x per 5 jaar selectief uitgemaaid en dan met name te zwaar riet en houtopslag.

Het berm- en slotenonderhoud (najaar) blijft de gemeente uitvoeren: de bermen rondom SonnemansDriehoek alleen de 1e meterstrook langs de verharding.

 

In de komende weken zal een 1e maaibeurt plaatsvinden door Fried.

Bij interesse kunnen wij een volgende keer dieper ingaan op de achtergronden van het beheer- en onderhoudsplan.