Projecten

Herinrichting Ritaplein e.o.

Begin 2013 zijn de budgetten van provincie en gemeenten beschikbaar gekomen om dan eindelijk met de planvoorbereiding te beginnen voor de herinrichting van Ritaplein e.o.

De herinrichtingsplannen moeten vanuit de verleende provinciale en gemeentelijke subsidies voldoen aan een aantal criteria, o.a.:

  • De herichting moet vooral een duurzaam karakter krijgen. Je moet daarbij denken aan minder milieubelasting (energie, geluid, waterbeheersing) en betere voorwaarden voor natuur en ecologie.
  • Een belangrijke voorwaarde is dat voor een draagvlak van de gebruikers, de plannen en uitvoering in samenspraak met de bevolking worden gerealiseerd.

In 2010 is vanuit deze criteria een eerste ideeschets opgesteld op basis waarvan uiteindelijk de financiele toezeggingen konden worden vastgelegd. De uitgangspunten zijn op basis van een aantal wensen (IDOP- inventarisatie) vanuit de bevolking tot stand gekomen. Dit plan moet gezien worden als een globale richting waarbinnen de uitwerking moet plaats vinden (o.a. criteria van duurzaamheid,budget en participatie).  

Na de financiele zekerheden (begin 2013) is er met de dorpsraad Boskant, de gemeente en Wovesto afgesproken om een stuurgroep in te stellen die het plan- en uitvoeringsproces op hoofdlijnen begeleidt en een projectgroep die, samen met Boskantse belangengroepen, tot een gedragen plan en puitvoering komen.

De projectgroep heeft de afgelopen periode een aantal stappen gemaakt om straks met ideeen de gehele Boskantse bevolking te raadplegen over de meeste gewenste en gedragen herinrichting: 

  1. Met een brede selectie van belanghebbenden uit Boskant is een 1e inventarisatie van wensen en aandachtspunten gemaakt.
  2. Vervolgens is met een selecte groep uit de Boskant een belangrijk onderwerp: verkeersveiligheid, besproken en zijn mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen.
  3. Met de ingewonnen voorinformatie, aangevuld met uitgevoerde verkeerstellingen, worden momenteel ruwe ideeschetsen opgesteld waarin de wensen uit de voorgaande overleggen globaal zijn uitgewerkt in meerdere mogelijkheden. Deze ideeschetsen worden 18 juni a.s. besproken met de mensen die bij het overleg van a en b zijn betrokken.

Na dit laatste overleg hoopt de dorpsraad voldoende gegevens te hebben geinventariseerd om de herinrichtinsgmogelijkheden, na de zomervakanties, aan de gehele Boskantse bevolking te presenteren. In deze presentatie is dan nog alle ruimte om verbetersuggesties in te brengen. 

De planning is zo dat 2013 vooral voor planvoorbereiding wordt ingeruimd en de uitvoering in 2014 staat gepland. 

Dorpsraad Boskant