Projecten

Samenspraak herinrichting Ritaplein e.o. vordert

Ter inleiding

In het derde overleg op 18 juni met diverse groepen Boskanters werd door landschapsarchitect Stan Elings een toelichting gegeven op de wijze hoe hij de eerdere wensen van Boskant en Provincie (o.a. veiligheid, groen en duurzaam) moet verwerken tot een nieuw en passend hart van Boskant:

 • wat zijn de kwaliteiten van het gebied (bijzondere gebouwen, veel groen in de omgeving, doorzichten)?
 • welke knelpunten (auto’s domineren daardoor ook onveilig en versnipperd gebied, invloed/overlast provinciale weg, veel verharding) moeten worden opgelost?

Vanuit deze uitgangspunten werden een aantal uitgangspunten voor het herinrichtingsplan samengevat:

Ruimtelijke structuur

 • een herkenbare dorpsinrichting
 • verbinding van dorpswinkel met café
 • Boskant als poort van Het Groene Woud
 • Het dorp moet groener en fleuriger,  het buitengebied moet tot in de kern doorlopen en meer groenbeleving
 • Het centrum moet opnieuw ontworpen worden (groen, verkeer, verharding en zicht) en water moet zichtbaar worden
 • Er moet ruimte komen voor evenementen als kermis en carnaval

Verkeer

 • verkeersveilig centrum
 • auto’s minder dominant aanwezig
 • 50 parkeerplaatsen

Duurzamer

 • beplanting
 • verkeersveiliger voor eigen bevolking en recreanten
 • voldoen aan randvoorwaarden ISV-3 (provinciale subsidieregeling met uitgangspunten planconcept  van 2010 )

Toelichting per tekening

Een aantal presentatiebladen passeerde de revue waarvan de belangrijkste bladen in deze aftastingsfase op de website zijn opgenomen.

Bron afbeeldingen: Elings Heeswijk-Dinther

Blad 1 Plangebied

 • omringende en kenmerkende centrumgebouwen als kerk,  dorpswinkel, school en café
 • open ruimte gezien vanaf provinciale weg als kans
 • groene as van Goeiendonk via plein, Populierenlaan richting Liempdseweg
 • groene randen benutten overgang dorpsrand naar provinciale weg

Blad 2 Huidige routing

 • centrale gebied volledig versnipperd door afwikkeling verkeer (aansluitingen, parkeren)
 • daardoor verlies aan (groene) manifestatie

Blad 3 Voorstel verbeterde routing

 • van dorpswinkel naar café een  verbindende (voetgangers)zone om daarmee ook de dorpswinkel nog meer bij het centrum te betrekken
 • in centraal open gebied  geen auto’s
 • aanpassingen ontsluiting Pastoor Teurlingstraat verdient persoonlijke toelichting (bij dorpsraad)

Blad 4 Visie op mogelijke inrichting

Variant 1

 • mooie voetgangszone (wandelaars, fietsers, kinderen van en naar school) ter verbinding winkel, school en café
 • centraal plein met groene plekken voor evenementen  (tegen schoolwand)
 • overgang van natuurlijk groen en water (vanaf een muurtje en grasdijkje bij de provinciale weg ) overgaand in verzorgd groen (vooral gras)
 • klein groepje parkeren bij De Vriendschap, verder voorzieningen bij  begin Populierenlaan en omgeving kerk
 • provinciale weg wordt uit zicht (en beperking geluid) gebracht door een muurelement (ca 1 mtr hoog ) en door materiaalkeuze en knikken in lengteprofielen de snelheid (in combinatie met de voorhanden zijnde 60 km (of minder) verminderd
 • groen in populierenlaan vooral gras met bomen

Variant 2

De architect laat zien dat behoud van de gehele rotonde en het daarmee gepaard gaand  ruimtebeslag voor verkeersaansluitingen nauwelijks enige ruimte- en kwaliteitswinst biedt. In een doorrekening (gemeente) blijken de kosten voor  herinrichting rotonde, door o.a. hergebruik materialen e.d., te overzien. 

Blad 5 Artist Impression

Om een indruk te krijgen wat variant 1 aan extra kwaliteiten voor het centrum van Boskant geeft, is een  impressie van de kijk vanaf de Goeiendonk gegeven.

Planstatus

Hoewel dit inmiddels het 3e overleg met Boskanters is geweest, komt er nog meer gelegenheid voor aanpassingen.

Tijdens het overleg zijn nog aandachtspunten als parkeercapaciteit, logistiek en ruimtebeslag voor manifestaties en andere aandachtspunten op tafel gekomen. Met de geschetste ideeën waren de aanwezigen wel tevreden met de gekozen richting.

De vervolgstappen zijn als volgt gepland:

 • afstemming met provincie op de ISV – subsidievoorwaarden
 • informeren stuurgroep en gemeentebestuur
 • aanpassen ontwerp ter bespreking met alle Boskanters in september van dit jaar
 • ontwerp klaar in 2013 en uitvoeringsvoorbereiding en uitvoering: 2014