Projecten

Voortgang Herinrichting Ritaplein e.o.

Na de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep op 29 januari jl. is er achter de schermen veel werk verricht.

In overleg met de Klankbordgroep en met landschapsarchitect Stan Elings zijn in het ontwerpplan nog enkele kleine verbeteringen doorgevoerd. Inmiddels vinden met het maken van keuzes voor de bestratingsmaterialen, de openbare verlichting en overige elementen de eerste voorbereidingen voor de besteksvorming plaats. In datzelfde verband zijn onlangs al terrein- en hoogtemetingen uitgevoerd. Op korte termijn zal het definitieve plan met kostenbegroting ter vaststelling aan het college en de stuurgroep worden voorgelegd. In de maand mei wordt de klankbordgroep nog bijeengeroepen en wordt dan ook over de verdere voortgang bijgepraat. Na afronding van de besteksvorming worden de werkzaamheden aanbesteed. In het najaar start de uitvoering.

Zoals niemand ontgaan zal zijn is onlangs het deel van het kunstwerk zoals dat op de rotonde stond naar een nieuwe locatie verplaatst. Boomkwekerij Gebr. Van den Berk BV zal binnenkort een start maken met een groene herinrichting van de rotonde.

In onlosmakelijk verband met het IDOP plan zijn de Dorpsraad, gemeente en andere maatschappelijke partijen ook op constructieve wijze in gesprek over de toekomstige functies, bouwkundige aanpassingen en bekostiging van de voormalige EHBO-ruimte aan de Meidoornstraat.