Verslagen

Bespreking "Werkgroep Dorpsbank c.a. Boskant"

Locatie: De Meidoorn

Datum: 19 juni 2014 

Aanwezig: Rinus van der Heijden, Frans van den Heuvel, Anneke Jacobs, Jack Kuijpers, Mies Bekkers, Paul de Corte, Rita Bullens, Ad van Laarhoven, Arie van Alebeek, Henk van den Brand, Jo Bekkers, Joan van Hastenberg, Jos van Laarhoven, Toon van Zutphen.

 

In het klankbordoverleg van 28 mei 2014 is voorgesteld om in samenwerking met Rinus van der Heijden de detaillering en uitvoering van een aantal openbare voorzieningen ter hand te nemen.

Daarvoor zijn door Harm Muselaers uit de uitvoeringsbegroting en uit te besteden bestek een aantal posten genomen, welke posten als totaalbudget beschikbaar worden gesteld. 

Om een idee te geven welke planonderdelen dit betreffen, zijn op 28/5 genoemd:

 1. Een verhoogde plantenbak ter plaatse van de kinderoversteek Populierenlaan.

 2. Een lange zitstrook tussen parkeervakken en schooltuin aan de Populierenlaan.

 3. De twee dorpsbanken tussen plein en school.

 4. Een verhoogd speel- en zitplateau onder de grote boom voor De Vriendschap.

 5. Het informatiepaneel cq panelen tegen de zuidelijke haag/leilindes nabij het zitplateau.

 6. Eventueel (bij gebleken substantiële hoogteverschillen tussen plein en terras De Vriendschap) een kering daartussen.

 7. Een water- en stroomvoorziening met tussenmeter vanuit de school (school is akkoord).

 8. Bushaltevoorzieningen (2 x bij Pastoor Teurlingsstraat = eenrichtingsverkeer).

Naast deze ‘openbare onderdelen’ kan deze werkgroep zich desgewenst inzetten voor inpassing private omgevingsontwerpen, zoals:

 • Terrasaansluiting

 • Invulling object (zitten/groen) voorzijde Dorpswinkel

 • inpassing UPC (?) - kast in speelveld schoolterrein

 

Op de planpresentatie op 7 juli 2014 aan de Boskanters in De Vriendschap (aanvang 20.00 uur) zou teamsamenstelling en mogelijk enige aanzetten tot ontwerp wenselijk zijn. 

De werkgroep zal in 2 onderdelen uitwerking doen:

Groep 1: Planvoorbereiding

 • programma van eisen (de landschapsarchitect heeft enige ideeschetsen geleverd)

 • duurzaam, zo mogelijk met hergebruik materialen, passend in omgeving en budgettair begrensd (informatie gemeente)

 • terugkoppeling naar gemeente omtrent conceptvoorstellen

 • afstemming uitvoering in overleg met aannemer/toezichthouder 

Voor deze planuitwerking zijn de volgende Boskanters (met kennis van zaken tussen haakjes) gevraagd en akkoord:

 • Jack Kuijpers (vertegenwoordiger Lepkes/evenementen)

 • Bart Dohmen (informatiepanelen)

 • Rita Bullens (vormgeving en schoolbelangen)

 • Paul de Corte (vertegenwoordiger De Vriendschap)

 • Frans van den Heuvel (vertegenwoordiger Dorpsraad/elektra)

 • Mies Bekkers (technische bouwconstructies) 

Groep 2: Uitvoering

 • leidingen en verlichting

 • metselwerken

 • timmerwerken

 • groenwerken

 • hand- en spandiensten 

Voor deze uitvoeringswerken zijn de volgende mensen benaderd en akkoord:

 • Henk van den Brand (uitvoerder, timmer- en metselwerk)

 • Toon van Zuthpen (timmerwerk)

 • Ad van Laarhoven (allround, metselwerk)

 • Joan van Hastenberg (allround/groen en samen met Rinus beplantingsplannen beoordelen)

 • Arie van Alebeek (allround)

 • Jo Bekkers (allround)

 • Jos van Laarhoven (elektra) 

Een aantal personen voor de groep uitvoering wordt nog benaderd voor akkoord. 

 

Vervolgacties:

 • Rinus zal schetsjes, huidige hoogtes en referentiebeelden Landschapsarchitect versturen.

 • Uitnodigen (via Anneke) groep Planvoorbereiders voor brainstorm vόόr de informatieavond op 7 juli 2014.

 • Uitvoerders kunnen zich oriënteren op mogelijke aanvulling vrijwilligers (uitvoering speelt pas op zijn vroegst in oktober 2014). 

Aandachtspunten uit overleg:

 • plaats ondergrondse inzameling glas i.v.m. ophalen containers (naar Harm)

 • bepalen plaats elektra/water in dorpsbank

 • ideeën, verbetersuggesties e.d. via Anneke/dorpsraad (verzamelen en verspreiden)

 • De Vriendschap wensen en ideeën terras

 • informatieborden niet uitzicht belemmeren

 • bushaltes met zitje

 • mogelijk gebruik materialen gemeente benutten

 • kostenraming aansluiting stroom en water (afspraken zijn gemaakt)

 • ANWB-fietsknooppuntwijzer bij plein

 • duidelijke routing naar fietsenstalling school

 • beheer gebruikmaking plein

 

RvdH/AJ

20 juni 2014