Verslagen

Verslag van de jaarvergadering van de Dorpsraad Boskant op maandag 2 februari 2015 in De Vriendschap te Boskant.

Opening

Frans van den Heuvel, voorzitter Dorpsraad Boskant, heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder de wethouders Jan van Burgsteden en Ad van der Heijden. Hij is blij dat de Boskantenaren zo massaal gevolg hebben gegeven op deze vergadering aanwezig te zijn. 

Terugblik periode september 2013 tot februari 2015

Met behulp van een diapresentatie blikt de voorzitter terug op de activiteiten en gebeurtenissen tijdens deze periode.

IDOP-ISV

Tijdens de algemene vergadering van de dorpsraad op 23 september 2013 heeft een meerderheid van de Boskantse bevolking ingestemd met het voorlopige ontwerp Herinrichting Ritaplein e.o., dat tot stand was gekomen in goed overleg met een grote groep bewoners.

Daarna zijn tijdens diverse bijeenkomsten van de klankbordgroep aanpassingen voorgesteld, welke getoetst werden door de projectgroep. Dit heeft geleid tot het definitieve ontwerp.

De Meidoorn

Onderdeel van IDOP-ISV is maatschappelijke voorzieningen. Hiervoor is beschikbaar gekomen het voormalige EHBO-gebouw, inmiddels bekend onder de naam De Meidoorn.

De dorpsraad beheert het gebouw en getracht wordt een multifunctionele ruimte te creëren.

Na het sluiten van het oude ’t Pluugske heeft de dorpsraad de jeugd onder haar hoede genomen en sinds april 2014 maakt de jongerensoos Pluugske elke woensdagavond al gebruik van De Meidoorn. Een groep fantastische vrijwilligers begeleidt de groep.

Ook heeft Welzijn de Welzijn de Meierij er 1x per maand spreekuur en hebben de buurtverenigingen daar al enkele activiteiten georganiseerd. Overleg wordt nog gepleegd met enkele zorgaanbieders om daar spreekuur te houden cq cursussen te organiseren.

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de uitbouw van De Meidoorn in Meidoornstraat, om zo meer ruimte te verkrijgen. Een aantal vrijwilligers heeft de taak op zich genomen om dit uit te voeren.

Feestverlichting/geluidsapparatuur

In overleg met buurtvereniging Boskant-West is in december 2013 door de dorpsraad een subsidie aangevraagd bij de gemeente voor de aanschaf van feestverlichting en geluidsapparatuur voor de schaatsbaan. Deze zaken zijn beschikbaar voor activiteiten van alle buurtverenigingen en worden wekelijks gebruikt bij jongerensoos Pluugske.

Renovatie schoolplein

Na veelvuldig overleg tussen school, gemeente en dorpsraad is in april 2013 gestart met de renovatie van het schoolplein. Dankzij de hulp van vele geweldige vrijwilligers en gulle gaven van vele sponsoren heeft de feestelijke opening kunnen plaatsvinden op 12 juni 2014, grotendeels verzorgd door de kinderen met zang en dans.

Sonnemans-Driehoek

Rabobank Hart van de Meierij heeft in 2014 stichtingen en verenigingen benaderd om hen belangeloos de helpende hand te bieden in het kader van betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. De dorpsraad heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. Op 4 oktober 2014 is een aantal vrijwilligers van de Rabobank, samen met enkele Boskanters, aan de slag gegaan op de Sonnemans-Driehoek: verwijderen van riet en onkruid en zwerfafval en snoeien van struiken.

Dorpsbank

In juni 2014 is onder begeleiding van Rinus van der Heijden de werkgroep ‘Dorpsbank’ samengesteld. Deze groep buigt zich over de ‘aankleding’ van het Ritaplein e.o. (meubilair en inrichting etc.). Rinus van der Heijden kon wegens andere verplichtingen vanavond niet aanwezig zijn. De door hem opgemaakte diapresentatie wordt toegelicht door Frans van den Heuvel. Beelden van deze presentatie zullen nog op de website van de dorpsraad worden geplaatst.

Opmerkingen

Bij de dorpswinkel hangt een grote tekening van het totale plan.

De banken uit de kerk worden gebruikt op ons nieuwe plein en een gedeelte gaat naar de kerk in Nijnsel.

Ritakapel wordt gerenoveerd.

De klokken komen terug op de begraafplaats.

Het uurwerk komt terug op het plein.

Overleg met verenigingen en organisaties in Boskant

Op korte termijn wil de dorpsraad een bijeenkomst organiseren met verenigingen en organisaties in Boskant om in dialoog te gaan over samenwerking. Dit in het kader van de veranderingen die ons allen te wachten staan. Denk aan (mantel)zorg etc.

Website Dorpsraad Boskant

Regelmatig wordt nieuws geplaatst op de website. We merken dat de site steeds meer bekeken wordt. Artikelen zijn altijd welkom.

Bovendien maakt de dorpsraad dankbaar gebruik van het Boskantse blad Dorpsgemak, uitgebracht door de dorpswinkel. Vooral voor diegenen die niet over een computer beschikken is dit een uitkomst. De website kan worden bekeken via www.dorpsraadboskant.nl

Oproep vrijwilligers

Zonder de hulp van vele vrijwilligers zou menig project in Boskant niet gerealiseerd zijn, waarvoor dank aan al die vrijwilligers!

Ook het bestuur van de Dorpsraad kan nog versterking gebruiken om de vele taken uit te voeren. Belangstellenden kunnen zich melden bij Anneke Jacobs, secretaris van het bestuur. 

Uitvoering ISV Plan Boskant door wethouder Ad van der Heijden

Wethouder Ad van der Heijden start zijn bijdrage voor vanavond met het complimenteren van de werkgroep en hun vrijwilligers. Na afloop van de werkzaamheden van de herinrichting beschikt Boskant over een prachtig plein.

Er is veel vooroverleg geweest over hoe de herinrichting gestalte zou moeten krijgen. Nu met de uitvoering is gestart, is er sprake van behoorlijke overlast voor bewoners, de bezoekers van De Vriendschap en de Dorpswinkel. We proberen, zo zegt hij, door wekelijks overleg tussen gemeente, de aannemer, projectleider en de Dorpsraad de overlast tot een minimum te beperken. Hij vraagt allen om begrip voor de huidige overlast. Nogmaals, het eindresultaat zal een prachtig Ritaplein zijn.

De heer Jan Hellings vraagt de wethouder waarom is afgeweken van de toezegging dat de helft van de parkeervoorzieningen gehandhaafd zou blijven. Ik heb feitelijk geen parkeerruimte meer voor de dorpswinkel omdat deze plaatsen worden ingenomen door niet-winkelbezoekers. Ik draai nu al weken minder omzet en als het zo doorgaat moet met sluiting rekening worden gehouden. De wethouder zegt toe dat er borden zullen worden geplaatst met vermelding: uitsluitend winkelbezoek.

Mevrouw Annemarie Rovers merkt op dat de bereikbaarheid van bezoekers voor De Vriendschap schrikbarend slecht is. Met name de ouderen. De wethouder merkt op dat in fases gewerkt moet worden en dat maakt het moeilijker.

In overleg met de exploitanten van De Vriendschap zal gekeken worden naar de best mogelijke tijdelijke oplossingen. In overleg met Paul de Corte en Dennis van Rensch is daarom afgesproken dat de door hen ingezonden brief met opmerkingen/klachten vandaag niet zal worden voorgelezen. Mw. Rovers merkt nog op dat het jammer is dat niet gekozen is voor tijdig overleg en afstemming. 

Vervolgens gaat de wethouder in op een aantal “zorgpunten”:

a.In tegenstelling tot datgene wat in Boskant “rondzingt”, hebben de BOA en de wijkagent nog geen enkele parkeerbon uitgeschreven en hun werkterrein zal zich de komende maanden naar elders verplaatsen waar het gaat om toezicht op foutparkeren.

b.Het rooien van de bomen langs de Boskantseweg zal ongeveer 3 weken in beslag nemen. De borrelbus tijdens carnaval en de buurtbus kunnen van de normale route gebruik blijven maken.

c.Door een misverstand zijn de bomen in de Meidoornstraat, eigendom van Theo Gevers, ook gerooid. Het gemeentebestuur zal dit netjes oplossen met de heer Gevers.

d.Het info-bord wordt straks in een digitale vorm geplaatst. Er wordt nog bezien op welke wijze dit bord “vandalismebestendig” gemaakt kan worden.

e.De aanleg van extra parkeerplaatsen tegenover de dorpswinkel wordt morgen met de aannemer bekeken en zo mogelijk direct gerealiseerd.

f.De verplaatsing van de kunstwerken is steeds gebeurd in overleg met de kunstenaar. 

Corrie Bekkers merkt op dat de drassige ondergrond wellicht kan leiden tot wegzakkende bestrating. De wethouder antwoordt dat in deze situatie de bestratingswerkzaamheden worden uitgesteld totdat de ondergrond stevig genoeg is.

Igo van Roosmalen vraagt of de Boskantseweg genoeg vrij kan worden gehouden om de carnavalswagen vanaf Van den Berk richting centrum te laten rijden. Hiermee zal rekening worden gehouden. Voor wat de kinderoptocht zal er nog overleg worden gevoerd met de projectleider.

Wethouder Ad van der Heijden dankt allen voor hun belangstelling en meedenken. 

Vervolgens wordt een korte pauze ingelast voor een drankje. 

Woningbouw in Boskant door wethouder Jan van Burgstreden

Op dit moment biedt de locatie Elzenpad nog vele mogelijkheden voor nieuwbouw. De locatie aan Kremselen is een optie, maar hiervoor is nog geen bestemmingsplan vastgesteld.

Met de woningbouwvereniging Wovesto is het college in overleg over bouwplannen in het centrum van Boskant.

Vervolgens worden sheets getoond voor de bouwmogelijkheden aan het Elzenpad. De wethouder benadrukt dat niets in het beton is gegoten en dat er veel mogelijk is v.w.b. bouwmogelijkheden. Door de Raad van de gemeente Sint-Oedenrode zijn de grondprijzen neerwaarts bijgesteld om op deze wijze de bouwkansen voor de inwoners van Boskant en daarbuiten te bevorderen.

Uit de zaal wordt de vraag gesteld waarom er geen betaalbare huurwoningen kunnen worden gebouwd. De wethouder antwoordt dat de door de overheid ingevoerde huurdersbelasting voor de woningcorporaties de bouw van betaalbare huurwoningen enorm heeft geremd.

Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt dat 7 jaar geleden door oud-wethouder Dekkers al is toegezegd dat woningbouw in het centrum binnen 2 jaar mogelijk zou zijn. We leven nu in 2015 maar er is nog geen enkel plan. Uitsluitend de directeur van Wovesto heeft tijdens de laatste KBO-Boskant jaarvergadering aangegeven dat voor Wovesto de plannen zich met name op het centrum richten.

Mevrouw Hendriks merkt op dat de bouwlocatie Elzenpad bepaald niet aantrekkelijk is wegens het ontbreken van definitieve bestrating en beplanting. De wethouder merkt op dat de definitieve bestrating en aanplanting gerealiseerd worden na afronding van de bouwwerkzaamheden. Hij zal wel in direct contact treden met mevrouw Hendriks om te bezien welke mogelijkheden er nu zijn om de “aankleding” te verbeteren en aantrekkelijker te maken.

De opmerking van mevrouw Hendriks is voor de wethouder aanleiding om samen met een vertegenwoordiging van de inwoners van Boskant en het bestuur van de Dorpsraad Boskant in overleg te treden op welke wijze de bouwactiviteiten kunnen worden vlot getrokken. Hij nodigt uit om na de vergadering bij mevrouw Jacobs van de Dorpsraad de aanmelding te doen om deel te nemen aan dit overleg.

De bouwblokken in het buitengebied liggen thans voor besluitvorming in het college en zijn binnenkort digitaal in te zien.

De wethouder sluit af met een dankwoord aan allen voor de wijze waarop met elkaar over de bouwmogelijkheden is gesproken. Hij ziet uit naar het 1e overleg met de op te richten werkgroep voor het vlottrekken van de bouwactiviteiten. 

Hierna dankt de voorzitter van de dorpsraad de beide wethouders en alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid en sluit deze bijeenkomst. 

GvK 7-2-2015