Verslagen

Verslag jaarvergadering Dorpsraad Boskant 21-11-2017

1. Opening

Frans van den Heuvel, voorzitter Dorpsraad Boskant, heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder wethouder Eric van den Bogaard, buurtcoördinator Nadina Hamzic en verbinder Rinus van der Heijden.

 2. De economische kansen van Boskant in Het Groene Woud

Presentatie door Rinus van der Heijden (geboren in Boskant).

In de driehoek Den Bosch (Food), Tilburg (Logistiek) en Eindhoven (HighTech&Design) ligt Het Groene Woud. Een gebied dat zich uitstekend schikt voor het aantrekken van toeristen, zowel nationaal (ontlasten Amsterdam ca en fiets/natuurbeleving) als internationaal: Holland Promotie in samenwerking met Visit Brabant (molens/klompen/tulpen) en meerdaagse bezoekers bedrijfsleven Brainport ca.

In Meierijstad 13 dorpen, ieder een eigen identiteit ˃ Rooi blijft Rooi (incl. 3 kerkdorpen). Natuurlijk!Sint-Oedenrode speelt hierin een belangrijke rol: samenwerking/elkaar versterken!

Boskant is hierin een van de belangrijke peilers: Goed bereikbaar vanaf de A2 en als startpunt voor prachtige fiets/wandelroutes, te vinden op de informatiezuil op het Ritaplein.

Ook vermelding op de informatiezuil diverse B&B, horecagelegenheden, bezoektips en streekagenda in/rondom Boskant ˃ promotie voor wonen in Boskant!

Klompenbeleving: Vroeger was Boskant eo bekend om zijn klompenmakers, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van het vele populierenhout in deze omgeving. Deze historie wordt nieuw leven ingeblazen: een klompenbelevingsroute.Op dit moment wordt vanuit Rooi een samenwerking gezocht met Best, Liempde en Schijndel. In De Gasthuishoeve worden demonstraties gegeven over klompen maken, verkooppunten/spelletjes vwb klompen worden gerealiseerd en een klompenbeleefroute zal worden ontwikkeld. Zaak voor de ondernemers in/rondom Boskant om mee te doen/denken!

Wellicht dat het bijzondere klompenambacht en economische toepassing van populierenhout weer stimuleert tot innovatie&productontwikkeling. 

3. Terugblik periode februari 2015 - Heden

Met behulp van een diapresentatie blikt de voorzitter terug op de activiteiten en gebeurtenissen tijdens deze periode.

Een memorabele dag vandaag: Meierijstad heeft 80.000 inwoners!

In maart 2016 is de dorpsraad uitgebreid met de volgende leden: Bertil van de Laar, Lonneke de Leest, Ruud van de Berk en Wil van der Linden. Helaas heeft Lonneke haar lidmaatschap in juli jl. opgezegd ivm van haar werkzaamheden.

De Dorpsraad is de verbindende factor tussen gemeente Meierijstad en de bewoners van Boskant, betreffende leefbaarheid en verkeersveiligheid. De dorpsraad behandelt geen privé aangelegenheden. 

- Uitbouw en gebruik De Meidoorn

In april 2016 is gemeenschapshuis De Meidoorn officieel geopend, dit na de realisatie van de uitbouw en grondige opknapbeurt. Jeugdsoos Pluugske (onder de hoede van de dorpsraad) maakt hiervan sinds april 2014 wekelijks gebruik, evenals Welfare Rode Kruis, en met regelmaat Welzijn de Meierij en de buurtverenigingen. De Meidoorn is beschikbaar voor huur. Uitgezocht wordt of een prikpost in Boskant haalbaar is.

- Ritaplein

In juni 2015 is het gerenoveerde Ritaplein officieel in gebruik genomen met een lunch voor de Boskanters.

- Woningbouw Boskant

Percelen Elzenpad waren snel verkocht.

In de voormalige kerk worden door Wovesto 14 woningen gerealiseerd. In de voormalige pastorie zijn inmiddels 6 appartementen gerealiseerd door Wovesto.

- Aanvraag subsidies

In overleg met de buurtverenigingen zijn door de dorpsraad subsidies aangevraagd en gerealiseerd voor feestverlichting/geluidsapparatuur/stertent/statafels. Deze zaken zijn beschikbaar voor alle verenigingen (worden niet privé uitgeleend).

- Renovatie Schoolplein

In oktober/november 2017 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd op het schoolplein (speeltoestellen) uitgevoerd door een groep vrijwilligers (houtrot fundatie).

- Overleg met alle verenigingen in Boskant

In juni 2017 is er een overleg geweest met alle verenigingen in Boskant over stand van zaken. Afgesproken is dit jaarlijks in het voorjaar te laten plaatsvinden om zodoende een betere samenwerking te realiseren. Dit in het kader van o.a. de veranderingen die ons allen te wachten staan. Denk aan (mantel)zorg etc.

- IJsbaan Ritaplein

In 2017/2018 is het weer de bedoeling om een ijsbaan aan te leggen op het Ritaplein, de ‘ijsmeesters’ hebben al een overleg gehad. Vuurkorven toegestaan onder voorwaarde dat er toezicht is.

- Website Dorpsraad

Regelmatig wordt nieuws geplaatst op de website. We merken dat de site steeds meer bekeken wordt. Artikelen zijn altijd welkom. www.dorpsraadboskant.nl

Bij kopje Agenda zijn inmiddels bijna alle activiteiten geplaatst, dit om inzage te krijgen wat speelt en zodoende geen dubbele activiteiten te plannen.

Bovendien maakt de dorpsraad dankbaar gebruik van het Boskantse blad Dorpsgemak, sinds oktober 2016 onder beheer van de Dorpsraad. Vooral voor diegenen die niet over een computer beschikken is dit een uitkomst.

- Informatiezuil op Ritaplein

Informatiezuil (onderdeel ISV subsidie). Officiële opening 26 september 2016.

Op deze infozuil staan verwijzingen naar diverse wandel- en fietsroutes, eet- en drinkgelegenheden, recreatie mogelijkheden, B&B’s, musea etc.

De dorpsraad beheert en onderhoudt deze infozuil samen met een aantal vrijwilligers en gebruikers. Verder werkt de dorpsraad nauw samen met o.a. de lokale VVV. 

- Boskant Challenge

Voor de tweede keer is dit Sport en Spel evenement voor jong en oud georganiseerd. Dit is in samenwerking met een groot aantal vrijwilligers opgestart. Men wil dit opzetten tot een jaarlijks terugkerend evenement. Volgend jaar is de planning op 3 juni.

- Ritakapel

Renovatie/opening 24 juli 2016. De kapel is door Boskantse vrijwilligers losgekoppeld van de kerk en gerenoveerd.

- Omnivereniging Sport/MFA (Multi Functionele Accommodatie)

Dit project staat nog in de onderzoeksfase. Eerst onderzoeken of het echt haalbaar en faciliteerbaar is. Dit zal zeker nog enige tijd duren.

Toelichting door Hans van der Gouw (voorzitter Tennisvereniging Boskant):

Verenigd in werkgroep MFA onderzoeken de drie sportverenigingen TV Boskant, VV Boskant en JB vereniging, in nauwe samenwerking met de Dorpsraad de haalbaarheid van een MFA op Sportpark ‘De Scheeken’. Hiermee wil ze bereiken dat het behoud van alle faciliteiten en verenigingen voor de toekomst wordt zeker gesteld en dat dit er mede toe bijdraagt dat Boskant voor jong en oud een aantrekkelijk dorp is en blijft om te wonen.

Ook de eventuele mogelijkheid van het onderbrengen van de basisschool/gymzaal in het MFA wordt meegenomen in het onderzoek.

Op de website (nog in ontwikkeling) kan de voortgang worden gevolgd.

Vragen/opmerkingen aanwezigen:

-Identiteit? Stichting.

-‘Hart uit Boskant verdwijnt!?!’

- Kerktoren

De kerktoren blijft, zoals bekend, behouden. De luidklokken worden onderhouden door de Parochie. Het uurwerk moet worden nagekeken, subsidies daarvoor worden gezocht. 

4. Voorstelrondje Wethouder Eric van den Bogaard en buurtcoördinator Nadina Hamzic

Eric: Verantwoordelijk voor oa kern Boskant. Portefeuille: oa ruimtelijke ontwikkeling incl. buitengebied, monumenten en erfgoed. Meierijstad heeft 13 kernen en 22 wijk/dorpsraden.

Nadina: Buurtcoordinator voor oa kern Boskant, 1e aanspreekpunt en verbinder tussen Boskant en gemeente.

Eric: Boskant is een groen, gastvrij en gemoedelijke kern. Belangrijk is eigen ondernemers te steunen (oa de dorpswinkel). Ook op toeristisch gebied, midden in Het Groene woud, zijn er nog vele mogelijkheden, bijv. het nog te ontwikkelen plan klompenbeleefroute (zie punt 2).

Glasvezel: Overeenkomst is getekend met Mabib voor aanleg glasvezel in het buitengebied.

Woningbouw: Op 21/12 is er een beeldvormende avond vwb woningbouw. Vanaf januari 2018 worden met elk dorp/kern aparte gesprekken gevoerd over wensen/mogelijkheden.

Wijkschouw: Op 11/11 is er samen met de dorpsraad en enkele inwoners een wijkschouw gehouden nav de binnengekomen punten. 

Belangrijkste punten wijkschouw besproken tijdens de jaarvergadering:

- Onderzocht wordt of het Ritaplein blijvend half opengesteld kan worden voor alleen personenauto’s. Ook is het dan mogelijk de halte van de buurtbus naar het plein te verplaatsen.

- In de Populierenlaan wordt te hard gereden.

- Onderhoud speeltuintje.

- Onderhoud/gevaarlijke situatie sloten hoeken Populierenlaan/Kremselen/Berkstraat.

- Boskantseweg racebaan voor motoren.

- Bus slecht wegdek.

- Gevaarlijk punt hoek Berkstraat/P.Teurlingsstraat.

 

Inwoners van Boskant wordt gevraagd om zoveel mogelijk de punten zelf te melden via de app, telefoonnummer 140413 of via de website van de gemeente.