Verslagen

Verslag jaarvergadering Dorpsraad Boskant 19-11-2018

Locatie: De Vriendschap 

1.0 OPENING

Frans van den Heuvel, voorzitter Dorpsraad Boskant, heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder wethouder Eric van den Bogaard, buurtcoördinator Nadina Hamzic en Caroline Geenen (Welzijn de Meierij). Caroline (opvolgster van Janny Forsten) stelt zich even voor. 

2.0 TERUGBLIK AFGELOPEN JAAR 

2.1 Fusie Meierijstad

In 2017 en 2018 hebben vele vergaderingen plaatsgevonden met de dorps/wijkraden van Meierijstad om tot een eensluidend standpunt te komen op vele terreinen (oa evenementen, toerisme, leefbaarheid, vitaal buitengebied, woonvisie, sportbeleid, verzekeringen etc.). 

2.2 Bezoek burgemeester

Op 30 april 2018 heeft Burgemeester Kees van Rooij, in gezelschap van Wethouder Eric van den Bogaard en Buurtcoördinator Nadina Hamzic, een kennismakingsbezoek gebracht aan Boskant. Vertegenwoordigers van alle verenigingen en instanties in Boskant waren ook uitgenodigd. 

2.3 Boskant Challenge

Voor de derde keer heeft dit Boskants evenement op 10 juni 2018 plaatsgevonden op het Ritaplein, wederom dankzij de inzet van vele vrijwilligers. De voorbereidingen voor 2019 zijn inmiddels gestart. 

2.4 Elzenpad

Op 13 september 2018 heeft de gemeente aan de (toekomstige) bewoners van Elzenpad een ontwerpplan gepresenteerd vwb het woonrijp maken. De reacties van de bewoners zijn verwerkt, de antwoorden zijn inmiddels toegestuurd aan de bewoners. 

2.5 Schaatsbaan

In het seizoen 2017/2018 is het aanleggen van een schaatsbaan op het Ritaplein niet gelukt, in seizoen 2018/2019 wordt een nieuwe poging ondernomen. 

2.6 De Meidoorn

Gemeenschapshuis De Meidoorn wordt regelmatig gebruikt door diverse verenigingen en/of instanties. Tot op heden is het helaas nog niet gelukt een prikpost te realiseren.Rode Kruis stopt met de groep Welfare. Initiatief is inmiddels gestart om op elke maandagmiddag een soort ‘huiskamer van Boskant’ te realiseren: buurten, handwerken, kaarten, spelletjes etc. 

2.7 Bushalte Buurtbus

Na overleg is de bushalte van de buurtbus in september 2018 verplaatst van de Populierenlaan naar het Ritaplein. 

2.8 Torengroep

In januari 2018 is door de Odaparochie een zogenoemde Torengroep benoemd voor beheer van de Ritakapel. Dit onder leiding van A. van Alebeek (voorzitter). 

3.0 OVERIGE ZAKEN 

3.1 Wat leeft er bij de verenigingen

De dorpsraad wil regelmatig een bijeenkomst organiseren met verenigingen en organisaties in Boskant om in dialoog te gaan over samenwerking. Dit in het kader van de veranderingen die ons allen te wachten staan. Denk aan (mantel)zorg etc.Deze bijeenkomst was, evenals in 2017, in het voorjaar van 2018 gepland. Wegens te weinig deelname is deze nu gecombineerd met de jaarvergadering. 

3.2 Website Dorpsraad (www.dorpsraadboskant.nl)

De site wordt gebruikt voor oa nieuws en agenda. Bovendien maakt de dorpsraad dankbaar gebruik van het Boskantse blad Dorpsgemak, sinds oktober 2016 onder beheer van de Dorpsraad. Vooral voor diegenen die niet over een computer beschikken is dit een uitkomst. Vorig jaar is tijdens de bijeenkomst van instanties/verenigingen de vraag naar voren gekomen om alle activiteiten binnen Boskant te plaatsen op de agenda, om zo dubbele activiteiten te vermijden, dat is in 2017/2018 goed gelukt. Vraag aan allen om voor 2019 weer alles door te geven aan de dorpsraad zodat de agenda weer kan worden bijgewerkt. 

3.3 Woningbouw in Ritakerk

De Ritakerk is verkocht aan Woonmeij (voorheen Wovesto) t.b.v. woningbouw. Door andere normen betreffende duurzaamheid en gestegen bouwkosten wordt het plan herzien. Nog geen verdere details bekend. Voor opknappen toren was al een subsidie geregeld via de Rabobank. 

3.4 Woningbouw Boskant

Er is door de gemeente een woonwens onderzoek gedaan.

Er is behoefte aan diverse soort woningen zoals:

-Eengezinswoningen voor alleenstaanden en starters. Zowel huurwoningen als koopwoningen.

-Gezinswoningen. Meestal koopwoningen.

-Seniorenwoningen (de meeste senioren willen een kleinere koopwoning in het centrum van Boskant). 

Wethouder Van den Bogaard:

Bouwplan Kremselen: (ruimte-voor-ruimte)- bestemmingsplan is vastgesteld (grote kavels).

Dit is een provinciale instantie, waar de gemeente nauwelijks invloed op heeft.

Vraag vanuit de zaal: mogelijkheid kleinere kavels? 

3.5 MFA (MultiFunctioneleAccommodatie)

Opties:

Alleen MFA voor de sportverenigingen

MFA met sporthal

MFA met naschoolse opvang

MFA met school 

Toelichting door Hans van der Gouw/projectgroep MFA:

Hans geeft kort overzicht plan vanaf begin tot heden. Plan van aanpak wordt binnenkort door gemeente gestuurd ter correctie, hoofddoel: leefbaarheid behouden, toekomst verbeteren, geen 24/7 horeca in MFA, toekomstige site v.w.b. voortgang MFA. 

Vragen/opmerkingen vanuit aanwezigen:

-Zorgen over het feit dat hart uit Boskant verdwijnt, als school wordt verplaatst.

-Indien er woningen worden gebouwd in de bestaande school, dan wordt plein minder gebruikt (kermis ed.) ivm geluidsoverlast.

-Zorgen over voortbestaan De Vriendschap.

-Zorgen over voortbestaan Dorpswinkel (nu bezoeken ouders regelmatig de winkel voor/na schooltijd).

-Inspraak gewenst vanuit Boskanters.

-Onderzoek subsidiemogelijkheden vanuit de provincie voor behoud school/horeca op het plein. 

Voorzitter Frans van den Heuvel:

-Het project MFA is nog in de onderzoeksfase. Eerst onderzoeken of het echt haalbaar en faciliteerbaar is. Dit zal zeker nog een aantal jaren duren.

-Kostenplaatje opknappen huidige school en gymzaal nog niet bekend. Zodra duidelijkheid dan zal een bijeenkomst worden georganiseerd voor de Boskanters.

-Ook is de MFA De Loop’r in Olland bezocht om een indruk te krijgen. Gebleken is dat het moeite kost om dit gebouw faciliteerbaar te houden. 

3.6 Verkeerssnelheid Populierenlaan

Een blijvend pijnpunt. Gemeente gaat hiermee aan de slag. Een verkeersdeskundige neemt binnenkort polshoogte.

De gemeente heeft een lijst met punten ontvangen van een bewoner vwb eventuele maatregelen Populierenlaan e.o., deze punten worden daarbij meegenomen.

Advies gemeente:

-Een subidieaanvraag is mogelijk voor evt. aanschaf stickers/banners.

-Bedrijven benaderen vwb vrachtverkeer (bijv. omrijden via Liempdseweg). 

3.7 Wijkschouw

Op 11 november 2017 heeft de eerste wijkschouw Boskant plaatsgevonden, voornaamste punten:

-Ritaplein open/verplaatsen buurtbus

-Onderhoud speeltuintje Boskant-West

-Onderhoud diverse paden/bomen

-Onderhoud groen binnenterrein tussen Populierenlaan/Wilgenstraat

-Hoek Kremselen/Berkstraat (schade bestrating)

-Verkeersveiligheid op diverse plaatsen 

Opm:

-Schade hoek Kremselen/Berkstraat nog niet opgelost, gemeente gaat dit oplossen.

-Aandacht voor fietspad bij rotonde.

-Dringend verzoek aan de Boskanters om schade zelf te melden bij de gemeente (via 140413 of website gemeente), dus niet wachten op volgende wijkschouw! 

3.8 Woningen zonder gas

Dorpsraad kan voor belangstellenden een lezing organiseren over mogelijkheden ‘woningen zonder gas’. Graag opgave via info@dorpsraadboskant.nl

3.9 Vacature Pluugske

Jeugdsoos Pluugske is dringend op zoek naar 2 ouders voor begeleiding jeugd op de woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur!!! 

4.0 RONDVRAAG

Verzoek aan de dorpsraad: bij volgende vergadering graag agenda vooraf kenbaar maken.

Om 21.00 sluiting vergadering. 

December 2018/Dorpsraad Boskant