Verslagen

Herinrichting Ritaplein

Inleiding

Rinus van der Heijden geeft een inleiding over de totstandkoming van het voorlopige ontwerp uit 2010, uitgangspunten en voorwaarden provinciale ISV 3-subsidieregeling en de rol en betrokkenheid van de Boskantse bevolking.

De subsidieaanvraag 2010 is door de provincie gehonoreerd met de maximale subsidie ad € 300.000,00. Deze regeling is gebaseerd op cofinanciering van 50%. Dit betekent dat de gemeente eenzelfde bedrag investeert. 

Inmiddels is de nieuwe website in de lucht: www.dorpsraadboskant.nl Dit instrument gaan we optimaal inzetten om de Boskantse bevolking op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Hoofdpunten programma van eisen

 • Het voorlopige ontwerp uit 2010 is leidend. Dit plan kunnen niet zomaar overboord zetten. Het indienen van wijzigingsvoorstellen behoort uiteraard wel tot de mogelijkheden als dat nodig blijkt te zijn.
 • Hoogste prioriteit is verkeersveiligheid
 • Andere uitgangspunten zijn: zicht op voorzieningen plein, parkeren, fietsenstalling, ruimte voor de kermis, groen voor de deur, aantrekkelijk centrum en de functie van de kerk.
 • De kerk heeft aangegeven dat ruimte/plein voor de kerk (eigendom van het Bisdom) gebruikt mag worden bij de verdere planvorming.

Verkeerstellingen en parkeernormen

Verkeerstellingen

Tellingen 1999 – 2000 (Boskantseweg):o ngeveer 6.000 – 7.000 bewegingen per dag.

Tellingen 2013 (Boskantseweg: ongeveer 3.500 bewegingen per dag.

Tellingen 2013 (aansluiting Populierenlaan – rotonde): 2.000 bewegingen per dag.

Gelet op deze tellingen is het de bedoeling om de provinciale weg te “downgraden”, b.v. de provinciale weg inrichten als 60 km -zone. De reconstructie van de provinciale weg is voorzien in 2014 Vooruitlopen op een definitief is nu erg moeilijk. Albert Nooteboom geeft aan dat het plan ambtelijk wordt voorbereid en dat het gemeentebestuur besluiten neemt. Tijdens de uitwerking van het plan worden de leden van deze groep door Albert Nooteboom op de hoogte gehouden.

Parkeernormering

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke CROW-richtlijn voor parkeernormen. Deze richtlijn geeft voor verschillende functies in verschillende situaties een parkeernorm.

Voor de kerk geldt het aantal stoelen = 500 * 0,2 = 100 plaatsen. Albert Nooteboom geeft aan dat dit naar beneden wordt bijgesteld, uitgangspunt = 50 plaatsen.

De Vriendschap valt onder de categorie “café/bar/cafetaria”. Daarvoor geldt een norm van 5 tot 7 parkeerplaatsen per 100 m². De Vriendschap heeft een bruto vloeroppervlak van ongeveer 650 m². een en ander leidt tot een theoretische behoefte van 33 tot 45 parkeerplaatsen. 

Er volgt een discussie over het aantal, parkeren in de wijk(en), wat is acceptabel en wat niet.

Afspraak:

Albert Nooteboom geeft aan dat er nogmaals gekeken wordt naar aantallen plaatsen. Tevens stuurt hij een kopie van de CROW-richtlijn door naar Paul de Korte.

Presentatie van het voorlopige plan door Stan Elings

Belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige situatie:

 • Rotonde verdwijnt
 • Wandelpad van café tot aan de buurtwinkel
 • Verbetering van het zicht Boskantseweg op het dorp
 • Verschillende parkeergebieden
 • Ruimte om te spelen
 • Lage geluidwering aan Boskantseweg
 • Ruimte voor natuur
 • Plein autovrij
 • Kiosk
 • Voldoende ruimte, (kracht)stroom en water voor de jaarlijkse kermis
 • Populierenlaan wordt sterk vereenvoudigd (bomen + wandelpad)

Aandachtspunten en/of opmerkingen presentatie plan:

 • Algemeen: het plan moet blijven voldoen aan de subsidiegrondslagen en –voorwaarden van de ISV 3-regeling
 • Algemeen: bepaling van het beheer en onderhoud van het hele gebied
 • Aandacht voor sluipverkeer Berkstraat – Kremselen
 • Aandacht voor veiligheid kruising Past. Teurlingsstraat, Berkstraat en Wilgenstraat
 • Aandacht voor beheer en onderhoud van de groenstrook aan de Past. Teurlingsstraat
 • De zichtlijnen van het plein moeten ook terugkomen in het opnieuw aan te leggen populierenbos aan de overkant van de Boskantseweg
 • (Nood)parkeerplannen opstellen voor grote evenementen
 • Visualisatie van het plan middels een 3D-tekening
 • Verplaatsen van de bloementuin

De variant waarbij de halve rotonde blijft gehandhaafd, blijkt door alle noodzakelijke aanpassingen niet zo financieel aantrekkelijk als je in eerste instantie zou denken. Omdat de meerkosten beperkt zijn, gaat de voorkeur uit naar de volledig nieuwe oplossing zoals die nu is voorzien.

Samenvatting

 • Ruimtes nagaan voor grote evenementen
 • Aandacht voor parkeerproblematiek
 • De voorstudie (scenario 2) is een goede richting. Afgesproken wordt dat beide scenario’s op de website worden geplaatst
 • Het verhaal van scenario 2 kan worden verteld in het dorp en verwijs een ieder voor nadere informatie naar de website

Proces na zomervakantie

 • Presentatie van het plan bij de provincie
 • Presentatie van het plan bij de stuurgroep
 • Informeren van college van B&W en de gemeenteraad
 • Begin september: informatiebijeenkomst aan de Boskantse bevolking
 • Eind 2013: definitief plan
 • Begin 2014: start van de uitvoering van het plan

Actiepunten

 1. Aandacht voor berekening parkeerplaatsen - Albert Nooteboom (gemeente)
 2. Kopie van de CROW-richtlijn sturen aan Paul de Korte - Albert Nooteboom