Verslagen

Verslag 1e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Plaats: Basisschool Boskant

Datum: dinsdag 5 november 2013

Aanwezig: Ad Verhagen, Henk van Son, Arie van Alebeek, Erik Smit, Jolanda Vos, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Harrie Bullens, Igo van Roosmalen, Gerard van Kollenburg, Anneke Jacobs, Frans van den Heuvel. Hennie Bosselaar, Jan Verschuijten, Wilco Verhagen, Henno Bogers en Edwin Hermsen

Als verkeersdeskundige is Albert Nooteboom van de gemeente aanwezig

Afwezig (m.k.): Will Hanegraaf 

Opening

De voorzitter van de Dorpsraad Boskant, Frans van den Heuvel, heet eenieder van harte welkom, speciaal Albert Nooteboom, verkeersdeskundige van de gemeente.

Hij deelt mee dat Bart Dohmen zich om persoonlijke redenen heeft teruggetrokken uit de klankbordgroep. 

Ritaplein e.o.

De wijzigingen, zoals besproken in de opstartbespreking van 15 oktober jl. (doorloop naar de Meidoornstraat en het wandelpad langs de kerk) zijn in het nu voorliggende schetsplan al opgenomen.

Er heeft een gesprek plaats gehad met de Kunststichting. Die stemt volledig in met het verwijderen van de zandhoogten aan beide zijden van de inrit naar het Ritaplein en met het verplaatsen van de twee kunstwerken naar weerszijden van de afslag naar de Populierenlaan.

Voor de bevoorrading van de school wordt aandacht gevraagd voor het grotere vrachtverkeer. Het plan is om dit te laten plaatsvinden via de ingang tussen de huisnummers 19 en 21 in de Lijsterbesstraat (daarvoor moet gemeentelijke aanplant langs toegangsweg iets worden aangepast). Als alternatief is genoemd het zodanig aanpassen van de groenstrook tussen de buurtsuper en het schoolplein, dat daar via dit aan te leggen pad aan- en afvoer naar school en buurtsuper geregeld kan worden. 

Er wordt voorgesteld om het kunstwerk aan de rechterkant zodanig nog te verplaatsen naar rechts dat het zichtrisico voor fietsers (vanuit de auto)wordt verbeterd.

Allen akkoord met 1 fietspadoversteek Boskantseweg ter hoogte van De Vriendschap, wel dient de breedte te worden aangepast. Dit fietspad is dan tweerichtingsverkeer.

Volgens Albert Nooteboom/gemeente is de 5e poot rotonde geen probleem. 

Er is een kleine enquête gehouden onder de bewoners van de Pastoor Teurlingsstraat (vanaf Wilgenstraat tot Populierenlaan) wat zij vinden van deze straat van aanpassing dubbele rijrichting in eenrichtingsverkeer. Een grote meerderheid van de bewoners is voor. Ook de leden van de klankbordgroep kunnen zich hier geheel in vinden.

Geopperd wordt de mogelijkheid van een voetpad in de Pastoor Teurlingsstraat, zodat de kinderen vanuit de nieuwe wijk veilig naar school kunnen lopen.

De heer Nooteboom stelt voor te bezien of de parkeerplaatsen op een haakse of gestoken wijze kunnen worden aangelegd (voor de Vriendschap aan de Pastoor Teurlingsstraat). 

Uitvoerig wordt gesproken over een aanpassing van het weggedeelte bij de afslag naar de Berkstraat. De nu aanwezige heg bij het woonhuis op de hoek van de Berkstraat en de Pastoor Teurlingsstraat vormt een zichtprobleem voor het fiets- en autoverkeer (komende vanuit de Berkstraat). Ook de heg op de andere hoek levert een zichtprobleem op, Wellicht is het een oplossing om het fietspad verder door te laten lopen richting de Pastoor Teurlingsstraat.

Voor de halte van de buurtbus worden diverse suggesties naar voren gebracht. Hierop wordt in een volgende bijeenkomst teruggekomen omdat dan weer meer in detailniveau kan worden gesproken (al voorgesteld bushaltes Pastoor Teurlingsstraat bij Populierenlaan (vanaf Best) en De Vriendschap (vanaf Sint-Oedenrode). 

De gewenste ondergrondse afvalbakken voor flessen en drankkartons bij de buurtsuper wordt meegenomen in de verdere planuitwerking. 

Gebr. Van den Berk hebben het aanbod gedaan de rotonde te “adopteren” met plaatsing van 3 opgaande bomen alsmede het periodieke onderhoud van de rotonde. Het aanbod van Gebr. Van den Berk wordt met volle instemming aangenomen. De heer Nooteboom zal Gebr. Van den Berk hierover informeren (cc naar Frans van den Heuvel).

Er wordt meerdere malen nog gesproken over de wijze waarop vrachtwagens (met opleggers) kunnen keren na het lossen van goederen. Dit zou ook kunnen door terug te steken richting kapsalon. Een optie is dwarsweg tussen Populierenlaan 3-5 zodat een soort rotonde ontstaat voor vrachtverkeer.

De gewenste snelheidslimiet wordt na enige discussie vastgesteld op 60 km buiten de bebouwde kom en 30 km binnen de bebouwde kom. 

Gevraagd wordt naar:

 • De bestratingvoorstellen (soort en kleur van stenen) en hergebruik. Afhankelijk van budget.

 • Schets grootte van de schaatsbaan op het plein.

 • Riolering (tijdens kermis).

 • De verlichting rondom het plein (led volgens Albert Nooteboom).

 • De beplanting (haag en leilinden).

 • Bebordingsvoorstellen (een reductie van de bestaande borden wordt voorgesteld). Albert Nooteboom gaat samen met Harrie Bullens checken, ook in overig gedeelte Boskant.

 • Podium (vast of demontabel, noodzaak v.w.b. subsidie?).

 • Looppad naar kerk (hierin is al voorzien)vanaf Pastoor Teurlingsstraat.

 • Duidelijke markering van oversteekpad van kerk naar schoolplein (voorkeur aanpassing getoonde calqueschets). 

  Maatschappelijke voorzieningen

  Gedachten worden uitgewisseld over de gebruiksmogelijkheden van het nu leegstaande gebouw in de Meidoornstraat waarin voorheen het instructielokaal van de EHBO was gevestigd.

  Een aantal genoemde denkbeelden wordt nog verder onderzocht. Nadere informatie volgt.

  De groep maatschappelijke voorziening zal gaan bestaan uit Henk van Son, Ad Verhagen, Gerard van Kollenburg, Edwin Hermsen (m.n. de schaatsbaan). Als materiedeskundige zal Janny Forsten van Welzijn de Meierij gevraagd worden deel te gaan uitmaken van deze groep. Afspraak wordt nog gemaakt na overleg.

  Huurprijs EHBO gebouw wordt nagevraagd door dorpsraad bij gemeente.

  Idee wordt geopperd om via buurtverenigingen te zoeken naar ouders die willen helpen bij doorstart jeugdvoorziening. 

  De datum voor de volgende bijeenkomst in december as. (in gesplitste opstelling Ritaplein e.o. en maatschappelijke voorzieningen) zal, afhankelijk van nadere uitwerkingen van de schetsplannen, nog worden bepaald. 

  DorpsraadBoskant/KBG-Ritaplein/GvK/06112013