Verslagen

Verslag 2e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Plaats: Voormalige instructiezaal EHBO, Meidoornstraat, Boskant

Datum: Woensdag 29 januari 2014

Aanwezig: Ad Verhagen, Henk van Son, Arie van Alebeek, Jolanda Vos, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Gerard van Kollenburg, Anneke Jacobs, Frans van den Heuvel. Hennie Bosselaar, Jan Verschuijten, Edwin Hermsen, Will Hanegraaf, Erik Smit, Rinus van der Heijden (verbinder)

Namens de gemeente Sint-Oedenrode: Harm Muselaers en Lianda de Vos                                              

Afwezig (m.k.): Harrie Bullens, Igo van Roosmalen, Henno Bogers en Wilco Verhagen

 

Opening

De voorzitter van de Dorpsraad Boskant, Frans van den Heuvel, heet eenieder van harte welkom. 

Verslag vergadering 5-11-2013

Ongewijzigd vastgesteld. 

Voortgang/uitwerking herinrichting Ritalein e.o.

Rinus van der Heijden neemt het woord. Aan de hand van de toelichting op onderdelen van het ontwerp en met behulp van de grote hierop aangepaste schetstekening, worden puntsgewijze de doorgevoerde en/of gewijzigde onderdelen toegelicht.

Rinus heeft vooraf over dit schetsplan nog overleg gevoerd met de landschapsarchitect Stan Elings. Ook met de Kunststichting is overleg gevoerd over de te herplaatsen kunstwerken. Zij kunnen zich volledig vinden in de voorgestelde verplaatsing. De grondverlichting zal op de nieuwe plekken niet meer worden aangesloten.

Bij de dorpswinkel zal het ontwerp nog enigszins worden aangepast voor voldoende mogelijkheid laden/lossen.

In het bijzonder wordt nog stilgestaan bij de zogenoemde put, waarin de aansluitingen voor water, elektra en riool. Bij de verdere uitwerking qua plaatsing zal Twan Smolders nog nadrukkelijk betrokken worden. Ook ten aanzien van de ligging en grootte van de ijsbaan (met name het gedeelte dat zo vlak mogelijk gemaakt moet worden om met plm. 1,5 cm water een ijsvloer te kunnen creëren), zal Edwin Hermsen nog nader betrokken worden.

Er vindt ten aanzien van de uitwerking, in het bijzonder de plaats en het gebruik van verhoging / podium, nog nader overleg plaats met de eigenaren van De Vriendschap.

Op verzoek van Henk van Son, om het uurwerk van de kerk te behouden voor Boskant (bijv. plaatsing boven hoofdingang school aan Ritaplein), is door de dorpsraad al contact opgenomen met het parochiebestuur.

Samengevat kan worden vastgesteld dat de leden van de klankbordgroep zich kunnen vinden in de nu voorgelegde schetsen en aanpassingen. Tenzij er fundamentele wijzigingen moeten worden doorgevoerd om budgettaire of andere redenen, dan zal de klankbordgroep hierover worden geconsulteerd. Wel wordt gewezen op verruiming van de mogelijkheden als werkzaamheden mede met behulp van Boskantse inwoners worden gerealiseerd.

De besproken verkeerssituatie op de hoek Berkstraat/Boskantseweg/Pastoor Teurlingsstraat valt buiten de ISV-subsidie herinrichting Ritaplein e.o. Dit wordt meegenomen tijdens aanpassing wegstructuur/fietspaden in 2015.

Ten aanzien van de start van de uitvoering wordt uitgegaan van eind 2014. Er zijn nog een aantal maanden nodig voor het verder uitwerken van het bestek, het bestuurlijk overleg met de Provincie en de bestuurlijke afronding in het College van B&W. Wethouder Dekkers maakt zich er sterk voor dat hij voor het neerleggen van zijn wethouderschap op bestuursniveau alles heeft afgetikt.

Voortgang ontwikkeling Meidoornstraat 10-12 (sportzaal en EHBO-ruimte)

Frans van den Heuvel neemt het woord. Hij memoreert aan de gevoerde overleggen met de gemeentelijke vertegenwoordigers en wethouders Dekkers. Aan de hand van ingediende onderbouwingen en argumenten voor een uitbreiding van de bestaande locatie, is voldoende basis gelegd om dit te gaan realiseren.

Er wordt gesproken over de tijdelijke opslag van biljart en andere groot spelmateriaal die thans nog in ‘t Pluugske staan en zo snel mogelijk opgeruimd moeten worden. Tijdens het overleg wordt gewezen op de mogelijkheid om deze apparaten op te slaan in de bergingsruimte in de grote gymzaal. Aan de achterkant beschikt het gebouw over grote uitslaande deuren, waardoor opslag mogelijk is. Zo snel als mogelijk zal dit nu gerealiseerd worden.

Om de jeugd ‘vast te houden’ wordt nog in februari een inloop/kennismakingsavond georganiseerd voor jeugd en ouders.

Er hebben zich al enkele gebruikers aangemeld voor gebruik van de accommodatie, zoals Brabant Zorg, Welzijn de Meijerij. Naast het gebruik voor en door de jeugd (de belangrijkste gebruiker), kunnen er ook de vergaderingen van buurtverenigingen, de Dorpsraad, KBO Boskant etc. gehouden worden. Henk van Son vraagt aandacht voor een grondige aanpassing van de keuken en andere voorzieningen (sanitair). Dorpsraad maakt nog met Henk een afspraak over totaalplaatje EHBO-ruimte.

De bestuurlijke besluitvorming moet weliswaar nog plaatsvinden maar er mag gerekend worden op een snelle besluitvorming, ook ten aanzien van de voorgestelde aanbouw.

Alle aanwezigen kunnen zich vinden in de stappen en voornemens die nu zijn gezet. Er zal ook nog overleg worden gevoerd met de eigenaren van De Vriendschap met betrekking tot het gebruik van de accommodatie om niet gewenste vermenging te voorkomen. Er dient blijvend te worden gestreefd naar een wederzijdse goede en constructieve afstemming tussen belanghebbende partijen.

Een korte samenvatting van de vervolgstappen:

- Bijeenkomst projectgroep

- Verwerking wijzigingen en opstellen begroting

- Bijeenkomst stuurgroep (indien gewenst)

- Akkoord college

- Toetsing bij provincie

- Bestek uitwerken

- Aanbesteden

Niets meer aan de orde zijnde, wordt deze bijeenkomst om 22.10 afgesloten. Frans van den Heuvel dankt allen voor de getoonde inzet en medewerking. Zoals eerder al aangegeven zal de klankbordgroep nog bij elkaar worden geroepen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Dorpsraadboskant/KBG-Ritaplein/30012014