Verslagen

Verslag 3e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Plaats: De Vriendschap

Datum: 28 mei 2014

Aanwezig: Arie van Alebeek, Henno Bogers, Harrie Bullens, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Ad Verhagen, Ilse de Grauw (vervanger van Igo van Roosmalen), Wilco Verhagen, Harm Muselaers, Rinus van der Heijden, Frans van den Heuvel, Anneke Jacobs, Will Hanegraaf en Gerard van Kollenburg

Afwezig: Edwin Hermsen, Jolanda Vos, Erik Smit, Igo van Roosmalen, Hennie Bosselaar, Henk van Son en Jan Verschuijten

Toelichting op het voorliggende plan

Harm Muselaers (gemeente) heet eenieder van harte welkom. Hij licht in het kort nogmaals het traject toe wat is doorlopen en heeft geleid tot het definitieve plan. De schets van de herinrichting wordt aan de aanwezigen uitgereikt. Aan de hand van deze schets wordt een aantal details nog nader toegelicht.

- De werkgrens van de rioleringswerkzaamheden ligt bij de kruising van de Populierenlaan en de Meidoornstraat.

- Ten aanzien van het materiaalgebruik worden alle betonklinkers vervangen. Alle andere materialen worden, zoveel als mogelijk, hergebruikt. De Populierenlaan tot aan de hierboven genoemde werkgrens wordt met nieuw materiaal bestraat. De andere wegdelen worden herstraat met bestaand materiaal.

- Harm toont vervolgens een 3-tal steensoorten en geeft aan waar deze worden gebruikt. Langs de parkeervlakken worden koperslakkeien aangebracht.

- Het slootprofiel aan de Pastoor Teurlingsstraat (westelijk deel) wordt verbreed; elders is geen ruimte tot verbreding i.v.m. bestaande bomen.

- Het Ritaplein krijgt in verband met een goede afwatering een enigszins bolvormig aanzien. Door gebruik te maken van enkele technische aanpassingen, levert dit geen probleem op voor de jaarlijks aan te leggen ijsbaan op het Ritaplein. De ijsbaan (na overleg met ijsmeester Hermsen) kan op het gehele Ritaplein worden gemaakt. Het huidige veldje bij het voormalig ’t Pluugske zal de komende winter nog beschikbaar blijven voor het aanleggen van een ijsbaan.

- De aan te brengen verlichting zal LED-verlichting zijn. De armaturen zijn zoals deze ook zijn geplaatst in Olland, op het plein zelf komt een grote lichtmast zoals op het Kerkplein in Sint-Oedenrode. Op de vraag of de LED-verlichting is te dimmen, wordt geantwoord dat dit mogelijk moet zijn. Dit wordt nog nader uitgezocht. (Harm)

- Het 2e deel van het kunstwerk wordt, na overleg met de kunstenaar, geplaatst op het gras hoek Pastoor Teurlingsstraat/Populierenlaan.

De volgende punten worden besproken en in het plan aangepast (tussen haakjes de initiatiefnemer):

1. De groenvoorzieningen Meidoornstraat en noordzijde kerkgebouw worden in het plan meegenomen. (Harm)

2. Overleg wordt gepleegd door de Dorpsraadmet Theo Gevers, eigenaar gebouw dorpswinkel, over afscheiding langs pad naar De Meidoorn en aanwezig groen/betonnen rand.

3. Het doortrekken van de dorpsstoep tot entree De Meidoorn wordt in het plan verwerkt. (Harm)

4. Er komt een ondergrondse milieuvoorziening (glas) bij de 3 parkeerplaatsen bij dorpswinkel (tussen parking en dorpsstoep). (Harm)

5. Doortrekken van beukenhaag/leilindes bij het grasveld van de school tot de poort naar De Meidoorn. (Harm)

6. Plaats kledingcontainer of kleinere variant wordt nog bekeken. (Dorpsraad)

7. De papiercontainer wordt gesuggereerd te plaatsen bij parkeervakken ten noorden van kerk. (Dorpsraad)

8. Een groot tegelvlak voor de ingang dorpswinkel is wat saai en kan mogelijk dienen voor een zitje o.i.d. mits transport leveranciers de ruimte houden. (Dorpsraad)

9. De meest ideale plaats voor de bushalte wordt nader bekeken (door Ad Verhagen en Gerard van Kollenburg, beiden chauffeur bij de buurtbus). Gepleit wordt voor een zitje voor ouderen.

10. Op de mededeling dat in het plan vanwege de kosten is afgezien van een eerder besproken evenementenkast (aansluiting voor water/elektra) in de banken op het plein, worden diverse opmerkingen geplaatst. Het voorstel was om vanuit de kerk de evenementen te voorzien. Harm Muselaers geeft aan dat de gemeente niet wil opdraaien voor de jaarlijks terugkerende kosten voor vastrecht. Een aftakking via de school lijkt meer passend. Deze aanlegkosten (Harm) kunnen -mits beperkt- uit het budget worden gefinancierd; de exploitatiekosten kunnen m.b.v. van tussenmeter worden verrekend. Een groepje mensen zullen de eisen, kosten en oplossingen voorbereiden. De Lepkes (Twan Smolders/Jack Kuijpers) geven de gebruikseisen aan. Frans van den Heuvel en Arie van Alebeek werken een voorstel uit met kostenplaatje (uiterlijk eind juni gereed) voor de schoolaansluiting.

11. Inzake het wandelpad tussen Pastoor Teurlingsstraat en ingang kerk wordt gevraagd om de aansluitingen op Pastoor Teurlingsstraat vloeiender te maken en naar de kapel (Arie van Alebeek kent de kapelplannen). (Harm)

12. Wens is geuit om de frietwagen op woensdag en zaterdag te laten parkeren op de parkeerplaatsen bij de kerk. (Dorpsraad)

13. De wens wordt geopperd het slootprofiel zodanig diep te maken dat er altijd water blijft staan voor behoud flora/fauna. Ook wordt gepleit om de oevertaluds van de waterpartijen glooiend en geleidelijk (veiligheid, onderhoud) aan te leggen. (Harm)

14. In het kader van uniformiteit en duurzaamheid wordt voorgesteld de volgende objecten uit het bestek te houden en met budget door vrijwilligers (werkgroep Dorpsbank) te laten voorbereiden en uitvoeren: bloembak en lange zitbank langs Populierenlaan, dorpsbanken voor school, zitplateau onder boom bij De Vriendschap en eventueel, bij gebleken grotere hoogteverschillen tegen het terras De Vriendschap, zie ook volgend agendapunt. (Harm/Rinus)

15. Bestrating vanaf plein naar de fietsenstalling van de school en verwijsbord is niet in voorzien, graag aanpassing in plan. (Harm)

16. De Vriendschap zal een oplaadpunt maken voor E-bikes in de fietsenstalling. (Dorpsraad/De Vriendschap)

17. Informatieborden zijn gedacht aan binnenzijde plein tegen haag/leilinde. Ter voorkoming van wildgroei moet de Dorpsraad hier in het beheer een rol vervullen. Voorgesteld wordt om dit onder te brengen bij werkgroep Dorpsbank. Het budget daarvoor zal Harm inbrengen.

18. Aandacht voor het voorkomen van autodoorgang via dorpsstoep. (Harm)

19. Verzoek om bij fietspadoversteek provinciale weg aanduiding Fietsknooppunt te plaatsen. (Harm)

20. Verzoek om de 2 grote bomen (en mogelijk de leilindes) te voorzien van sfeerverlichting. (Harm)

21. Slagboom bij pleinentree mogelijk gebruik van vandalismevrij systeem (mogelijk herbruik Systeem Hoogstraat indien deze op gemeentewerf staat). (Harm)

Werkgroep Dorpsbank c.a. en Budgetreservering

De realisatie van het totale plan kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

In de begroting is qua materiaal een stelpost opgenomen voor realisatie van o.a. de dorpsbanken op het plein en in de Populierenlaan met behulp van vrijwilligers. Hiertoe wordt een werkgroep opgericht o.l.v. Rinus van der Heijden. Hij zal daarin initiatief nemen tot plan van aanpak en groepssamenstelling. Het is goed om met De Vriendschap tot afstemming te komen over b.v. de aanpassing van hun terras en mogelijke inzet van vrijwilligers/De Lepkes bij de aanpassing. Harm zal bekijken welke posten uit de begroting buiten het aan te besteden bestek kunnen worden gehouden voor realisatie ervan.

Overlast beperken tijdens uitvoering

Tijdens de werkzaamheden wordt overlast parkeren elders in het dorp niet uitgesloten. Geopperd is mogelijkheid parkeren op braakliggend terrein achter de kerk. Ook is nu nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de kermis/kofferbakverkoop 2014 en carnaval 2015 zijn. In de planning van gemeente en aannemer zal dit de volle aandacht krijgen. Belanghebbenden moeten betrokken worden in de communicatie en afstemming.

Vervolgprocedure

Het college van B&W is akkoord vwb plan en begroting.

In het kader van de ISV subsidie is een derde partij een vereiste vwb maatschappelijke voorzieningen. Op dit moment worden daarover nog onderhandelingen gevoerd en wordt binnen 14 dagen een besluit verwacht. Zodra dit bereikt is, wordt het totaalplan gestuurd naar de provincie voor akkoord. Verwacht tijdspad:

- Bestek voorbereiding (juli),

- Aanbesteding (juli/augustus),

- Gunning (september),

- Aanvang uitvoering (oktober).

Op maandag 7 juli as. wordt door de gemeente een avond georganiseerd voor de Boskanters over uitleg stand van zaken Ritaplein e.o.

De projectgroep moet voor die tijd geïnformeerd worden over de uitkomsten van plan en klankbordinbreng. (Harm/Dorpsraad)

Rondvraag

- Wanneer aanpak Boskantseweg/fietspaden? In 2015.

- De scan over het beperken van verkeersborden (afspraak in eerdere klankbordbespreking tussen Harrie Bullens en Albert Nooteboom) moet nog plaatsvinden.

- Wie bepaalt welke partijen gebruik kunnen/mogen maken van het plein? Afspraken moeten worden gemaakt en vastgelegd met ‘sleutelbeheerder’.

 

Dorpsraad Boskant 2014-05-29