Verslagen

Verslag inspraakavond Herinrichting Ritaplein e.o.

Verslag van

Inspraak avond Herinrichting Ritaplein en omgeving

Datum

7-7-2014

Verslaglegging door

Marco Tielemans

Aanwezig

Wethouder Van der Heijden, Stan Elings, Harm Muselaers, Rinus van der Heijden, Frans van den Heuvel als sprekers, Marco Tielemans als notulist en circa 30 toehoorders/insprekers.

Afwezig

 

Kopie aan

aanwezigen en insprekers

Volgende vergadering

Niet van toepassing

 1. Welkom en voorstellen

  Wethouder Van der Heijden opent het overleg en heet iedereen welkom. Hij vertelt in het kort het doel van de avond en stelt de mensen van het panel voor.

 2. Procedure

  Harm Muselaers legt in het kort uit hoe de inspraakprocedure/avond in zijn werk gaat en waar en wanneer de plannen ter inzage liggen.

  Een inspraakavond is een verplicht onderdeel van de inspraakprocedure. De voorliggende plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis van 8 juli tot en met 4 augustus 2014.

  Ook in de dorpswinkel komt een tekening te liggen met reactie formulieren.

  Na afloop van de inspraakprocedure worden alle reacties verzameld, gebundeld en voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

 3. Geschiedenis

  Harm Muselaers schetst het proces tot nu toe. In 2010 is  het Idop Boskant opgesteld met de dorpsraad en de bewoners. In 2013 is dit vertaald in een inrichtingsplan. In september 2013 zijn er na een druk bezochte informatie avond nog enkele wijzigingen aangebracht. Sindsdien is er hard gewerkt om het ontwerpplan definitief te maken. Na overleg met de kunstenaar is overeenstemming bereikt over de nieuwe locatie van de kunstwerken.

 4. Maatschappelijke partner

  Wethouder Van der Heijden geeft aan dat het verplicht is een maatschappelijke partner bij de plannen te betrekken om in aanmerking te komen voor subsidie. Hiervoor is Wovesto benaderd. Zij gaan een samenwerkingsovereenkomst tekenen met de Dorpsraad. Daarna volgt een wijzigingsbesluit en beschikking van de provincie. De gemeente wil vooraf alles goed regelen zodat we in het najaar aan de slag kunnen.De ISV subsidie-toekenning is gebaseerd op de eerste plannen, maar de verwachting is dat de wijzigingen geen invloed hebben op de subsidie.

 5. Inrichting

  Stan Elings licht aan de hand van een PowerPoint presentatie het plan toe. De nadruk ligt op de volgende zaken: kunstwerk, fietsers aan een zijde over de rotonde, eenrichtingsverkeer Pastoor Teurlingsstraat, dorpsstoep, dorpsbank, het groen, parkeren, kermis en ijsbaan.

  Het groen in de Populierenlaan wordt niet anders ingevuld en de dijkjes langs het Ritaplein komen te vervallen.

  Rinus van der Heijden is als verbinder al eerder betrokken geweest bij projecten in Boskant. Hem is gevraagd mee te denken over de Dorpsbank. Er heeft positief overleg plaats gevonden met Theo Gevers over het ruilen van een stukje grond zodat de fietsenstalling beter bereikbaar wordt.

  Verder heeft Rinus al diverse mensen benaderd die mee willen denken om een aantal zaken op te pakken. Deze zaken zijn onder andere: de dorpsbank, bloembakken en een zitje bij de winkel, verplaatsen UPC kast, digitaal informatiebord, gebruik overdekte fietsenstalling, oplaadpunten E-bike. Mies Bekkers geeft aan dat er een idee is om de banken die in de kerk blijven te verwerken in de dorpsbank. Hierover vindt nog overleg plaats met het kerkbestuur.

 6. Meidoorn
  Frans  van den Heuvel neemt namens de Dorpsraad het woord over de Meidoorn. Dit dient een multifunctionele ruimte te zijn. In het kader van de subsidie is daarom een overeenkomst met Wovesto van belang.

  De dorpsraad wil graag een stukje aanbouwen. Mies Bekkers heeft daarvoor al schetsen gemaakt en een beperkte uitbreiding past binnen de bestemming. De Dorpsraad heeft ’t Pluugske voortgezet en wil daarom het geluid reduceren. Welzijn Meierij maakt ook gebruik van de Meidoorn. In overleg met de Vriendschap is afgesproken dat er geen commerciële activiteiten plaats gaan vinden. Wanneer de Dorpsraad de supervisie krijgt over de aanbouw zal worden bezien of hierbij mogelijkheden bestaan om Boskantse vrijwilligers in te zetten.

 7. Buurtbus

  In de voorgestelde plannen loopt de route van de buurtbus door de Pastoor Teurlingsstraat. Nu loopt de route over de Boskantseweg. Enkele buurtbewoners geven aan niet gelukkig te zijn met het voornemen om de buurtbus weer  via de Pastoor Teurlingsstraat te laten rijden. Volgens de bewoners wordt er te hard gereden, er staan teveel auto’s geparkeerd en er is geen trottoir.

  Gerard van Kollenburg, bestuurslid buurtbus, merkt op dat er met een bus nooit hard gereden kan worden in de Pastoor Teurlingsstraat. Daarna blijkt dat er met personenauto’s te hard wordt gereden. Daar ligt de verantwoordelijkheid bij de bestuurders. Vanuit de zaal wordt gevraagd de route en het opstappunt nog eens nader te bekijken. Als optie wordt voorgesteld een stop plek naast de rotonde te maken maar dat wordt als niet wenselijk beschouwd.

  Will Hanegraaf benadrukt dit punt niet te onderschatten en met een goede oplossing te komen.

  Wethouder Van der Heijden zegt de aanwezigen toe extra aandacht te geven aan dit punt.

 8. Rondvraag Algemeen

  Is er nog een andere partij dan Wovesto gezocht als maatschappelijke partner en wat doen zij?

  Er zijn geen andere partijen gezocht. Het kerkbestuur heeft als eigenaar van kerkgebouw en ondergrond al eerder kennis genomen van en ingestemd met het gegeven dat ook in het nieuwe plan een beperkt deel van haar eigendom als openbaar gebied wordt ingericht en gebruikt. Dit is echter geen partner in de zin zoals de ISV-regeling dit vereist.

  De verplichting van een maatschappelijke partner/mede-investeerder is vooral een voorwaarde vanuit de subsidieregeling.

 9. Afsluiting

  Wethouder Van der Heijden bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de avond af.

In de bijlagen vragen/antwoorden en begeleidend schrijven, per post gestuurd naar de aanwezigen.